Konferansen utsettes til 2021

Antikorrupsjonskonferansen 2020 avlyses på grunn av Covid-19-tiltakene.
Programmet overføres til Antikorrupsjonskonferansen 2021

Antikorrupsjonskonferansen 2020 avlyses. Programmet overføres til konferansen i 2021

Antikorrupsjonskonferansen 2020 den 11.-12. juni 2020, må dessverre avlyses på grunn av utviklingen av COVID-19 og anbefalingene fra helsemyndighetene og Oslo kommune når det gjelder forsvarlighet og risikoen for smittespredning.

Omtrent samtidig med at vi hadde et spennende program klart for den 7. Antikorrupsjonskonferansen, slo utbruddet av coronaviruset til for fullt i Norge og myndighetene besluttet radikale tiltak som har påvirket alle større arrangementer.

Konferanseledelsen og arrangementskomitéen har ønsket å ta en ansvarlig beslutning nå i stedet for å vente og se på utviklingen utover våren. Signalene fra myndighetene er tydelige på at dugnaden for å hindre smittespredning vil vare i lang tid og den ønsker vi selvfølgelig å bidra til. Derfor tar vi denne avgjørelsen nå i respekt for tiltakene og av hensyn til våre gjester fra mange land og våre deltakere.      

Programmet var klart og er lagt ut her på hjemmesiden. Som dere vil se, har vi fått på plass mange spennende og aktuelle temaer og paneler med svært kompetente og anerkjente foredragsholdere og paneldeltakere. Etter positive tilbakemeldinger fra våre inviterte gjester, tar vi sikte på å gjennomføre store deler av det forberedte programmet under Antikorrupsjonskonferansen 2021 som vi planlegger å gjennomføre 10. og 11. juni 2021.

Vi vil svært gjerne invitere alle interesserte tilbake til konferansen i 2021. Følg med her på hjemmesiden for oppdateringer og vi kommer tilbake med nærmere informasjon og invitasjon i løpet av høsten/vinteren 2020/2021.

Vi ønsker alle våre trofaste og kjære gjester og deltakere en riktig fin påske og håper alle holder seg friske og at vi snart kan treffes igjen under mer normale omstendigheter.    

THE OSLO ANTI-CORRUPTION CONFERENCE 2020 CANCELED DUE TO THE COVID-19 MEASURES - PROGRAM WILL BE TRANSFERED TO THE OSLO ANTI-CORRUPTION CONFERENCE 2021

The Oslo Anti-Corruption Conference 2020, 11-12. June 2020, unfortunately, must be canceled for the sake of the development of COVID-19 and in respect of the recommendations of the Health Authorities and the municipality of Oslo in terms of responsibility and the risk of infection spread.

At about the same time as we had an exciting program ready for the 7th Oslo Anti-Corruption Conference, the outbreak of the corona virus struck in full force in Norway and the authorities decided radical measures that affected all major events.

The conference leadership and the Organizer’s Committee has decided to make a responsible decision now instead of a “wait and see” position. The signals from the authorities are clear that the social distancing measures for preventing the spread of infection will last for a long time and of course we want to contribute. Therefore, we now make this decision in respect of the measures and for the sake of our dear guests from many countries and our dear participants.

The program was ready and posted here on the website. As you will see, we have put in place many exciting and relevant topics and panels with very competent and recognized speakers and panelists. Following positive feedback from our invited guests, we aim to implement large parts of the prepared program during the Oslo Anti-Corruption Conference 2021, which we plan to host June 10 and 11, 2021.

We would very much like to invite everyone back to the conference in 2021. Follow us here on the homepage for updates and we will return with further information and invitation during the autumn / winter 2020/2021.

We wish all our faithful and dear guests and participants a truly Merry Easter and hope everyone stays healthy and that we can meet again soon in more normal circumstances.

Tibake til toppen