Program

Programmet oppdateres forløpende.

NASJONAL DAG - torsdag 11. juni 2020

Registrering - kaffe og forfriskninger

Åpning og introduksjon ved konferanseleder og arrangører

Guro Slettemark, generalsekretær i Transparency International Norge

Esben Kyhring, kst. førstestatsadvokat/leder for Korrupsjonsteamet, ØKOKRIM

Thomas Brandi, advokat og partner, Advokatfirmaet Selmer AS

Helge Kvamme, CEO, Kvamme Associates AS

Key Note – Status fra Regjeringen

Key Note – Status fra øverste påtalemyndighet

Jørn Sigurd Maurud, riksadvokat

Pause med forfriskninger

ØKOKRIM: Ny trusselvurdering

Hedvig Moe, kst. ØKOKRIM-sjef

Høivik-utredningen: Presentasjon av forslag til endringer i reglene om foretaksstraff og korrupsjon

Knut Høivik, assisterende direktør, juridisk avdeling, Equinor ASA

Nettverkslunsj

Paneldebatt: Hvordan avdekkes korrupsjon?

Presentasjon av aktuelle saker og utfordringer ved etterforskningen og involverte virksomheters situasjon. Diskusjon i tilknytning de «nye» informasjonsstrømmene som bringer saker frem i offentlighetenes lys, som selvrapportering fra virksomhetene, individuelle tilståelser, MT-meldinger fra bankene etter hvitvaskingsloven, varslere og medielekkasjer.

Thomas Brandi, advokat og partner, Advokatfirmaet Selmer AS

Inge Svae-Grotli, kst. førstestatsadvokat/avdelingsleder, ØKOKRIM

Sven Arild Damslora, førstestatsadvokat/avdelingsleder, Enheten for finansiell etterretning (EFE), ØKOKRIM

Elisabeth Roscher, advokat, Wikborg Rein Advokatfirma AS

PARALLELLSESJONER

Sesjon 1: Ny hvitvaskingslov og hvitvaskingsskandalene som vesentlige drivere for compliancearbeidet

Hvordan forholder virksomhetene seg til det nye risiko- og informasjonsbildet («Rød Tråd» fra ØKOKRIM-panelet)?

Hvordan kan samarbeidet om å forebygge og avdekke hvitvasking og korrupsjon effektiviseres mellom bankene, bankkundene og ØKOKRIM/politiet/myndighetenes kontrollorganer? Er det behov for en ny tverrfaglig privat/offentlig Task Force etter modell fra UK (Joint Money Laundering Intelligence Taskforce (JMLIT) is a partnership between law enforcement and the financial sector to exchange and analyze information relating to money laundering and wider economic threats).

Håvard Kampen, førstestatsadvokat/leder for Hvitvaskingsteamet, ØKOKRIM

Esben Kyhring, kst. førstestatsadvokat/leder for Korrupsjonsteamet, ØKOKRIM

Thomas Brandi, advokat og partner, Advokatfirmaet Selmer AS

Anders Schiøtz Worren, seksjonssjef Finanstilsynet, Seksjon for anti-hvitvasking og betalingsforetak

Roar Østby, partner, Kvamme Associates AS, tidligere hvitvaskingsansvarlig DNB

Snorre Valdimarsson, General Counsel, Scatec Solar AS

Sesjon 2: Risiko for korrupsjon ved anskaffelser

Hvilken korrupsjonsrisiko foreligger ved innkjøpsprosessene og hva er de gode tiltakene? Hvordan står utestengelsesinstituttet seg? Drøftelser omkring:

Innkjøpsansvar medfører korrupsjonsrisiko?
- Typiske korrupsjonshandlinger ved innkjøp
- Hvordan avdekke korrupsjon i forsyningskjeden
- Hvordan kan profesjonelle innkjøp redusere faren for korrupsjon
- Risikoen for utestengelse

Tor Dølvik, spesialrådgiver, Transparency International Norge

Harald Alfsen, advokat, Inventura

Grete Teigset Solli, fagsjef for samfunnsansvar, divisjon sør-øst, Sykehusinnkjøp

Tormod Tingstad, advokat, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Arnhild Dordi Gjønnes, advokat, Næringspolitisk avdeling, NHO

Pause med forfriskninger

PARALLELLSESJONER FORTSETTER

Pause med forfriskninger

Dagen avsluttes

Mottakelse hos Advokatfirmaet Selmer

Konferansemiddag

INTERNASJONAL DAG - Fredag 12. juni 2020

Registrering - kaffe og forfriskninger

Transparency International (TI) – The Nordic Chapters

Trouble at the Top (Felles uttalelse fra TIs nordiske avdelinger fra TIs 26. årlige medlemsmøte i Berlin 17. November 2019.) 

"Verdenssamfunnet blir nok en gang påminnet om at de nordiske landene ikke utfører sine internasjonale forpliktelser på en adekvat måte, og de etterlever heller ikke de verdier de selv har uttalt å stå for. Som et resultat av dette blir de nordiske landene nå sett på som «eksportører av korrupsjon»."

Guro Slettemark, generalsekretær i Transparency International Norge

Pause med forfriskninger

Utvikling i internasjonalt antikorrupsjonsarbeid

En oppdatering av den internasjonale situasjonen vedrørende arbeidet mot korrupsjon og bestikkelser i internasjonal forretningsvirksomhet, presentert av lederne for dette arbeidet i USA og UK.  Aktuelle saker fra det siste året vil bli gjennomgått; herunder sanskjoner og domfellelser etter etterforskningen og sanksjoneringen av det som er omtalt som «The Alstom Enforcements». 

Daniel Kahn, Senior Deputy Chief, US Department of Justice, Criminal Division, Fraud Section, USA

Jacquelyn Kasulis, the Chief of the Business and Securities Fraud Section at the US Attorney's Office for the Eastern District

Nettverkslunsj

FOKUS: Ukraina

Et historisk tilbakeblikk og utviklingen i landet etter Ukraina ble uavhengig. Hovedfokus på de viktigste politiske endringene, oligarkenes innflytelse og konsekvensene av  korrupsjon og kampen mot korrupsjon, fremtidsutsiktene samt dagens situasjon og hvilken betydning  dette har for norske selskapers forretningsutvikling i Ukraina. 

Artem Sytnyk, direktør ved det nasjonale antikorrupsjonsbyrået i Ukraina Director of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU)

Anatolii Kyryliuk, prosjektleder ved det Norsk/Ukrainske handelskammer

Bjørn Tore Saltvik, Attention AS

Snorre Valdimarsson, General Counsel, Scatec Solar AS

Maren Folkestad, leder for complianceavdelingen i Scatec Solar AS

Pause med forfriskninger

STORYTELLING: “The Money Dance”

"Crisis of Conscience – Whistleblowing in an Age of Fraud”

Elin Baklid-Kunz, direktøren for medisinske tjenester ved Halifax Hospital Medical Center i Daytona Beach i Florida, oppdaget at sykehuset drev med «Medicare-svindel» og korrupsjon. Medicare er en offentlig helseforsikringsordning for eldre og handikappede i USA. Hennes gjentatte forsøk på å si i fra ble avvist. Da hun snakket med sin sjef om hvordan sykehuset ved flere anledninger hadde overfakturert det offentlige, ble hun fortalt at hennes lojalitet burde ligge hos sykehuset, ikke hos myndighetene. Etter ett år uten endring fra sykehusets side, bestemte hun seg for å varsle. Baklid-Kunz kalte beslutningen sin "a choiceless choice". 

Elin Baklid-Kunz, norsk varsler – mottaker av den prestisjetunge prisen Whistleblower of the Year, 2014, i USA

Avsluttende kommentarer fra arrangementskomitéen

Konferansen avsluttes

Tilbake til toppen